تیم پزشکی ما

  • همه
  • مسئول فنی - راديولوژيست
  • مسئول فيزيك بهداشت
  • موسس

شهاب جعفری بیدگلی

دكتر سيد محسن موسوي

دكتر پرند محمودي